เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณที่ c9shop และบริการที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่ c9shop จัดหาให้

โดยการเข้าถึง c9shop คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดในการให้บริการนี้ คุณจะถูกห้ามไม่ให้ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือใช้บริการอื่นใดที่ c9shop จัดหาให้

เรา c9shop ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว เมื่อทำเช่นนั้น เราจะอัปเดตหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะมีผลทันทีนับจากวันที่เผยแพร่

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2023

ข้อจำกัดการใช้งาน

โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณรับประกันในนามของตัวคุณเอง ผู้ใช้ของคุณ และฝ่ายอื่น ๆ ที่คุณรับรองว่าคุณจะไม่:

 • แก้ไข คัดลอก เตรียมงานลอกเลียนแบบ แปลกลับ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับวัสดุและซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้
  ลบลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ออกจากวัสดุและซอฟต์แวร์ใด ๆ บนเว็บไซต์นี้
 • โอนวัสดุไปยังบุคคลอื่นหรือวัสดุบนเซิร์ฟเวอร์อื่น
 • ใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการที่เกี่ยวข้องอย่างรู้เท่าทันหรือประมาทเลินเล่อในลักษณะที่เป็นการละเมิดหรือรบกวนเครือข่ายของเราหรือบริการอื่น ๆ ที่ c9shop จัดหาให้
 • ใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ล่วงละเมิด อนาจาร ลามกอนาจาร ฉ้อฉลหรือผิดกฎหมาย
 • ใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการที่เกี่ยวข้องโดยละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้
 • ใช้เว็บไซต์นี้ร่วมกับการส่งโฆษณาหรือสแปมโดยไม่ได้รับอนุญาต
  เก็บเกี่ยว รวบรวม หรือรวบรวมข้อมูลผู้ใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ หรือ
 • ใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจละเมิดความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม

ความแม่นยำของวัสดุ

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราไม่ครอบคลุมและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น c9shop ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้ หรือความน่าเชื่อถือของการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุดังกล่าว หรือทรัพยากรใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของหรือได้รับอนุญาตจาก c9shop และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่บังคับใช้ เราให้สิทธิ์ผู้ใช้ของเราในการดาวน์โหลดสำเนาเอกสารหนึ่งชุดสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

ถือเป็นการให้ใบอนุญาต ไม่ใช่การโอนกรรมสิทธิ์ ใบอนุญาตนี้จะยุติโดยอัตโนมัติหากคุณละเมิดข้อ จำกัด ใด ๆ เหล่านี้หรือข้อกำหนดในการให้บริการและ c9shop อาจถูกยกเลิกได้ตลอดเวลา

ความรับผิด

เว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรามีให้ตาม ‘ตามที่เป็น’ ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต c9shop ไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และขอปฏิเสธและปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดสิทธิอื่นๆ

ไม่ว่าในกรณีใด c9shop หรือซัพพลายเออร์จะต้องรับผิดต่อการสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่คุณได้รับหรือเกิดขึ้นโดยคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้แม้ว่า c9shop หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะได้รับแจ้ง โดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

ในบริบทของข้อตกลงนี้ “การสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่อง” รวมถึงการสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่อง การสูญเสียทางอ้อม การสูญเสียกำไรจริงหรือที่คาดการณ์ไว้ การสูญเสียผลประโยชน์ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียโอกาส การสูญเสียเงินออม การสูญเสียชื่อเสียง การสูญเสียการใช้งานและ/หรือการสูญเสียหรือการทุจริตของข้อมูล ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้กฎหมาย สัญญา ความยุติธรรม การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การชดใช้ค่าเสียหายหรืออย่างอื่น

เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการรับประกันโดยนัย หรือการจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจไม่มีผลกับคุณ

ลิงค์

c9shop ไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของตนและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว การรวมลิงก์ใดๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรอง การอนุมัติ หรือการควบคุมโดย c9shop ของไซต์ การใช้ไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และเราขอแนะนำให้คุณทำการตรวจสอบด้วยตนเองเกี่ยวกับความเหมาะสมของไซต์เหล่านั้น

สิทธิในการยุติ

เราอาจระงับหรือยุติสิทธิ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์ของเราและยุติข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ทันทีเมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคุณสำหรับการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

ค่าชดเชย

ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้ซึ่งเป็นโมฆะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกตัดออกในขอบเขตที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความถูกต้องของส่วนที่เหลือของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบ

กฎหมายที่บังคับใช้

เงื่อนไขการบริการเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย คุณยอมจำนนต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลในรัฐหรือสถานที่นั้นโดยไม่สามารถเพิกถอนได้